top of page

|

חשבון בבנק הדואר - אין עמלות אבל פעולת הפקדת צ'ק נראית בחשבון אחרי חמישה ימים.
 
בבנק הדואר לא גובים עמלות עו"ש אבל כל החסכון יכול לרדת לטמיון ביום שצ'ק אחד יחזור כי הפקדות לחשבון בבנק זה נראות בו רק אחרי עד חמישה ימי עסקים.

 

פורסם ב-21.12.2013 בנק הדואר מאפשר ניהול חשבון עו"ש ללא עמלות. יתרון גדול. אך חובה לשים לב ולזכור. בהפקדת המחאה, ניתן יהיה לראות את הזיכוי בחשבון עד כחמישה ימים לאחר ההפקדה. אם לא לקחנו עובדה זו בחשבון, עלול להיווצר מצב שהמחאות אחרות שנתנו תוגשנה לפירעון לפני שהחשבון זוכה בפועל. כתוצאה מכך המחאות עלולות "לחזור". במקרה כזה, כל מה שחסכנו בתחום העמלות ירד לטמיון בתשלום על הצ'ק החוזר...

 

בהשוואת שירותי בנק מסחרי לבנק הדואר, חובה גם להשוות את שירותי תיבות חיש בנק ואופן קבלת פירוט פעולות בחשבון.

טיפים לחסכון בהוצאות ועמלות
bottom of page