top of page

|

תיקון בעיית זרם מים חלש
זרם המים חלש באחד הברזים? רוב הסיכויים שאין צורך בברז חדש.

 

אם זרם המים החמים, או הקרים, חלש מדי באחד הברזים, ייתכן שאבן קטנה חוסמת את מעבר המים. עם מפתח "שבדי" קטן ניתן לפתור את הבעיה מבלי לקרוא לשרברב. ויש הנחיות מפורטות.

 

במקרה ובאחד הברזים בבית זרם המים החמים, או הקרים, חלש מאד – סביר מאד להניח כי אבן קטנה סתמה את המעבר של המים אל הברז. במקרה כזה להלן הצעדים בדרך לפתרון הבעיה. כל שצריך הוא מפתח שבדי קטן ודלי מים ריק. להזמין שרברב או לא – זו שאלה של ידיים טובות ובטחון לבצע הפעולות הבאות. קרא אותן ותחליט.

 

 • רוקן את הארון שמתחת לכיור כך שתוכל לעבוד בנוחות ומוצרים לא יירטבו במהלך העבודה.

 • על הקיר מולך (מתחת לכיור) תראה שני ברזים קטנים – ברז אספקת המים החמים וברז אספקת המים הקרים - ושני צינורות אשר עולים אל הברז הבעייתי שבכיור.

 

לצורך הדוגמא וכתיבת ההנחיות נניח שזרם המים החמים הוא החלש. אם זרם המים הקרים הוא החלש אז הפוך בהנחיות הבאות את כל ה-"קרים" ל-"חמים" ולהיפך.

 

 • סגור את ברז אספקת המים החמים (הבעייתי) שבקיר (בתוך הארון שמתחת לכיור).

 • ודא בברז הכיור שאכן יש רק אספקת מים קרים (הזרם החזק) ואין אספקת מים חמים (הזרם שהיה חלש אינו קיים כלל עכשיו).

 • סגור את הברז שבכיור לגמרי. כך שלא יצאו ממנו מים כלל.

 • סגור גם את ברז אספקת המים הקרים שבקיר (בתוך הארון).

 • עם מפתח שבדי קטן הפרד את הצינור של המים החמים (הבעיה) מברז אספקת המים החמים.

 • את פתח הצינור הקצר שניתקת זה עתה – שים בתוך דלי המים שהכנת מראש – ודא שהוא לא "יברח" לך אל מחוץ לדלי ברגע שיעברו דרכו מים בלחץ.

עכשיו מגיעים לשלב המורכב:

 • פתח בזהירות את ברז אספקת המים הקרים שבקיר. כעת מים קרים עולים אל הברז שבכיור.

 • שים את ידית הברז שבכיור באמצע בין מים חמים לבין מים קרים.

 • הרם את ידית הברז שבכיור כדי שמים קרים ירדו אל הכיור. מה שקורה כעת זה שחלק מהמים הקרים יורדים אל הכיור וחלק יורדים אל צינור מים החמים (שניתקת והנחת את קצהו בתוך הדלי) ודוחפים את האבן התקועה החוצה אל הדלי.

 • סגור את הברז שבכיור.

 • ודא שהאבן הקטנה אכן בדלי. אם היא לא שם מומלץ לחזור ולפתוח את הברז שבכיור באותה דרך שעשית זאת קודם תוך כדי מתן מכות קלות עם קצה צינור המים החמים (הבעייתי) על הדלי כדי לשחרר את האבן ממקומה.

 • ודא שהמים הקרים דחפו את האבן הקטנה החוצה.

 • סגור את הברז שבכיור.

 • חבר חזרה באמצעות המפתח השבדי את צינור המים החמים (שם הבעיה) אל ברז אספקת המים החמים שבקיר.

 • פתח בעדינות את ברז אספקת המים החמים (שם הבעיה) שבקיר – ודא שאין דליפה, טפטוף, נזילה ואכן הצינור מחובר היטב לברז שבקיר.

 • פתח את הברז שבכיור וודא שכעת יש גם מים חמים וגם קרים.

 • אם הכול עבד טוב – חסכת ביקור של שרברב.

 • אם לא עבד טוב – נסה להצליב את הצינורות וברזי אספקת המים שבקיר שמתחת לכיור – אם הבעיה עוברת מהמים החמים לקרים – הבעיה היא בצינור ובברז שבכיור.

 • אם הבעיה נשארת עם המים חמים זה אומר שהזרם חלש עוד לפני ברז אספקת המים שבקיר שמתחת לכיור.

טיפים לתיקון בעיית זרם מים חלש בברז
bottom of page