top of page

|

בירור האם החשבון מוגבל או לא

באתר בנק ישראל תוכל לבדוק האם ההמחאה שקיבלת ניתנה לך מחשבון מוגבל. למרות שתוצאות הבדיקה ניתנות במקום, שים לב כי יתכן זמן "תפר" שבמהלכו הרשימה עדיין לא עודכנה (החשבון הוכרז מוגבל אך מספרו עדיין לא נכנס לרשימה).

הנה הקישור לאתר בנק ישראל. 

שלא יעבדו עליך. לא שלחו את הצ'ק 'מזמן' כמו שאומרים לך.

 

פורסם ב-20.5.2014 במקרה ותבעת בגין חוב ישן, גם אם יציגו לפניך צילום של המחאה שלכאורה נשלחה אליך 'מזמן', מבט קצר יכול לחשוף את האמת.

 

במקרים בהם אתה תובע חוב ישן ינסה הנתבע להתגונן תוך הצגת צילום המחאה שלכאורה ניתנה לך או נשלחה אליך לפני זמן רב - וזאת גם במטרה להתחמק מתשלום ההצמדה והריבית על החוב (שלכאורה כבר שולם).

 

במקרה כזה שים לב: על גבי ההמחאה, בספרות קטנות שאיש אינו שם לב אליהן מוטבע התאריך בו הדפיס הבנק את פנקס ההמחאות (הצ'קים) . לא יתכן שההמחאה נכתבה ונשלחה אליך לפני תאריך הדפסת הפנקס...

 

תאריך הדפסת פנקס ההמחאות מצוין בצד שמאל של ההמחאה, מתחת לקו שמעליו אתה אמור לכתוב במילים את סכום ההמחאה (ראה תמונה).

 

התאריך מצוין בשש ספרות במבנה של DDMMYY - כאשר DD זהו היום בחודש, MM זהו החודש בשנה, YY אלו הן שתי הספרות האחרונות של השנה.

 

תאריך הדפסת, כתיבת ומשלוח ההמחאה

מיקום התאריך בו הבנק הדפיס את פנקס הצ'קים. התאריך במבנה של DDMMYY כאשר DD זה היום בחודש, MM זה החודש בשנה ו-YY זו השנה בשתי ספרות.

bottom of page