top of page

|

בירור האם החשבון מוגבל או לא

באתר בנק ישראל תוכל לבדוק האם ההמחאה שקיבלת ניתנה לך מחשבון מוגבל. למרות שתוצאות הבדיקה ניתנות במקום, שים לב כי יתכן זמן "תפר" שבמהלכו הרשימה עדיין לא עודכנה (החשבון הוכרז מוגבל אך מספרו עדיין לא נכנס לרשימה).

הנה הקישור לאתר בנק ישראל. 

צ'ק (המחאת) ביטחון - הוא ככל צ'ק אחר. 
 
נותן צ'ק ביטחון? ודא שיופקד רק בתנאים מוסכמים וסמן עם קרוס ולמוטב בלבד. מקבל צ'ק ביטחון? ודא ששדה התאריך נשאר פתוח וקיבלת הסכמה למלא בו את הפרטים החסרים.

 

פורסם ב-13.1.2014 המחאה שנרשם עליה צ'ק ביטחון - היא המחאה ככל המחאה אחרת והבנק יכבד אותה באותם תנאים כמו כל המחאה.

 

אם אתה נותן צ'ק ביטחון: הנותן המחאה כזו צריך להבטיח (בחוזה/בהסכם) שהיא תופקד אך ורק בתנאים מוגדרים (הפרת חוזה, אי תשלום חובות החלות על הנותן וכו') ולאחר שהמקבל נתן הודעה (של X ימים) מראש לנותן ההמחאה על כוונתו להפקיד את ההמחאה. ולא לשכוח לסמן אותה בקרוס ולהוסיף 'למוטב בלבד' בהמשך לשם המוטב (הסבר מפורט באייטם נפרד על ההבדל בין קרוס ל- למוטב בלבד).

 

אם אתה מקבל צ'ק ביטחון: (1) ודא ששדה התאריך נשאר פתוח מאחר אם נרשם בו שדה התאריך אזי שישה חודשים לאחר תאריך זה הבנק בו מנוהל החשבון של נותן ההמחאה רשאי להחזיר את ההמחאה מאחר וזמנה עבר. אם זהו צ'ק של תאגידים וחברות – זמנו עבר חודשיים לאחר התאריך המצוין עליו. (2) ודא שהצ'ק אינו ניתן לך מחשבון מוגבל. יש אפליקציה סלולארית לאנדרואיד שמאפשרת בדיקה האם ההמחאה שרוצים לתת לכם אמורה להמשך מחשבון מוגבל. חפשו "חשבון מוגבל" בגוגל מרקט.

 

להלן הצעה לסעיף בחוזה שכירות בנושא המחאות בטחון:

 

"לביטחון קיום כל תנאי ההסכם, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור להבטחת פינוי המושכר והחזרת החזקה בו למשכיר במועדים ובתנאים כמפורט בגוף ההסכם ולביטחון תשלום דמי השכירות, הוצאות, פיצויים קבועים ומוערכים מראש ושאר תשלומים החלים על השוכרים על פי החוזה, נותנים השוכרים למשכיר במעמד חתימת החוזה, שלוש המחאות (צ'קים) ביטחון על סך X ש'ח כל אחת, ללא תאריך פירעון, שהשוכר, השוכרת או שניהם, חתום, חתומה או חתומים עליו (להלן – "צ'ק בטחון"). המחאות (צ'קים) הביטחון ישמשו להבטחת חיובי השוכרים על פי הסכם זה כולל דמי שכירות והוצאות נזקים למושכר. השוכרים נותנים בזאת הוראות בלתי חוזרות למשכיר למלא בכל אחד מהשיקים את תאריך הפרעון בכדי שאפשר יהיה לעשות בו שימוש למקרה הצורך.

 

עם פינוי המושכר כמוסכם בהסכם ותשלום כל הסכומים והחובות המוטלים על השוכרים בהתאם לחוזה זה, זכאים השוכרים לפנות אל המשכיר לקבל בחזרה את המחאות (צ'קים) הביטחון בכפוף לאמור לעיל ובמקרה כזה המשכיר יחזיר לשוכרים את המחאות הביטחון בתום חודשיים מפינוי המושכר ופירעון כל חובות השוכרים."

 

 

מה זה צ'ק ביטחון
bottom of page