top of page

|

נקראת לשירות מילואים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת? תאריך תום ההעסקה נדחה לחודש לאחר החזרה מהמילואים.
 

קריאה לשירות מילואים במהלך תקופת ההודעה המוקדמת (בין ההחלטה על הפיטורין לבין מועד תום ההעסקה) דוחה את תום ההעסקה לתאריך שהוא חודש לאחר החזרה משירות המילואים.

 

פורסם ב-15.12.2013 לדוגמא, אם לעובד ניתנה הודעה מוקדמת של חודש ובמהלך חודש זה ביצע שירות מילואים פעיל – תקופת ההודעה המוקדמת 'מתאפסת' ומתחילה מחדש יום לאחר חזרתו משירות המילואים – כך שמועד תום ההעסקה יהיה חודש לאחר חזרתו ממילואים.

 

מקומות עבודה רבים יבקשו לשלול מאיש המילואים את זכות זו תוך שימוש ב-'עניין תנה' (על פיו "ההגנה הניתנת בחוק לעובד המבצע שירות מילואים – בשונה מעובדת בהריון – אינה אבסולוטית והיא נוגעת רק לאיסור על פיטוריו בשל שירות המילואים או בשל נימוק הקשור בהם קשר חזק") וינסו להביא לכך שתאריך תום ההעסקה יהיה התאריך המקורי – אין להתרגש מטיעון זה. בית המשפט פסק כבר בעבר נגד עניין תנה והוא אינו רלוונטי.

 

חברה אשר תבקש לסיים את העסקת איש מילואים בתאריך המקורי – ותוך שלילת זכותו לימי תקופת ההודעה המוקדמת החדשה למעשה – תהיה חייבת לעבור דרך ועדת התעסוקה של משרד הביטחון אחרת הפיטורים אינם חוקיים.

 

ועדת התעסוקה של משרד הביטחון תציע לאיש המילואים לשכור עבורו עורך דין. למרות שאיש המילואים אינו נאשם בדבר ואינו נתבע על ידי המעסיק (המעסיק פונה לועדת התעסוקה בבקשה לאשר את פיטוריו של איש המילואים), מומלץ לקבל את הצעתה הנדיבה של ועדת התעסוקה. במקרה כזה עורך הדין יוודא שזכויות איש המילואים אינן נפגעות בתהליך.

קריאה למילואים לאחר הפיטורים
bottom of page