top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

חסכון בהוצאות הדלק
ביטוח הרכב הפרטי שלך אינו 'מכסה' הסעת נוסעים בתשלום. הנסיון לחסוך בהוצאת הדלק עלול לעלות לך ביוקר רב.
 
גם השתתפות בהוצאות הדלק נחשבת 'תשלום'. מאחר והרכב שלך - פרטי או ליסינג - אינו רכב ציבורי (או משהו היכול להחשב כזה) פוליסת הביטוח של הרכב אינה 'מכסה' נסיעות בתשלום ובמקרה תאונה אתה עלול להיות חשוף לתביעה שלא תוכל לעמוד בה.

 

פורסם ב-11.9.2015 תקנת תעבורה 84א - העוסקת בהסעת נוסעים בשכר - קובעת כי אסור להסיע נוסעים בשכר או בתמורה אחרת. היוצא מן הכלל בתקנה זו הינו במקרה בו הרכב הינו אוטובוס (כולל אוטובוס זעיר ציבורי), מונית, טיולית, רכב סיור, רכב מדברי, רכב בטיחותי או רכב ממוגן ירי המסיע נוסעים באזור יהודה ושומרון.

 

כפועל יוצא של תקנה זו אסור לך כבעל רכב פרטי לבצע כל הסעה תמורת תשלום - גם אם מדובר בקארפול (תחבורה שיתופית) וגם אם התשלום הינו בדרך של השתתפות בהוצאות הדלק.

 

מעבר לאיסור זה בחוק, בנושא הכיסוי הביטוחי של פוליסת ביטוח הרכב: פוליסת ביטוח החובה של הרכב אינה כוללת ואינה 'מכסה' מקרה בו השימוש ברכב בוצע למטרות עסקיות של הסעת נוסעים בתשלום, שכר, או תמורה אחרת. באם תתרחש תאונה ('מקרה ביטוח'), פוליסת הביטוח לא 'תכסה' את תאונה זו מאחר והשימוש ברכב לא היה בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

אם אתה עושה שימוש ברכב ליסינג כדאי שתדע ותזכור כי חברות בכלל וחברות הליסינג בפרט, מבטחות את כלי הרכב שלהן בפוליסה רגילה ואין בה כל כיסוי להסעת נוסעים בשכר, בתשלום או בתמורה כלשהי. באם תתרחש חס וחליל תאונה עם נפגעים, לא יהיה כיסוי ביטוחי לא לנהג ולא לנוסעים. במקרה כזה, הנהג, או זה אשר קיבל שכר, תשלום או תמורה כלשהי (עבור שירות ההסעה), ייחשב 'נותן שרות' וככזה יהי חשוף לתביעות אשר יוגשו נגדו אישית - תביעות מצד נפגעי התאונה, חברות ביטוח או בעלי הרכב (כולל חברות ליסינג).

 

 

bottom of page