top of page

|

משפט על דו"ח חניה של העיריה

קיבלת דו"ח חניה של העיריה או המועצה? - ייתכן ואתה לא חייב לשלם אותו וקיימת גם האפשרות שתשלם רק חלק מהסכום. קרא מדוע ואיך ניתן לערער על הדו"ח לבקש לבטלו או אף להגיע להסדר על פיו תשלם רק חצי מהסכום. קרא את כל הפרטים...

 

הצעה לנוסח מכתב תלונה נגד שופט בבית משפט לתביעות קטנות
 
בבתי המשפט לתביעות קטנות הפסיקות רחוקות מהצדק ובמקרים רבים אף מהחוק. זכות הערעור שמורה רק לבעלי ממון ולא תוכל למחות נגד הפסיקה כי אם רק על אופן ניהול המשפט - במכתב תלונה על שופט - מכתב הנשלח אל הנציבות לתלונות על שופטים. להלן דוגמא לנוסח מכתב כזה. העתק, הדבק, שלח בפקס (לא צריך מכתב רשום ואף לא בול) וזהו, עכשיו השופט יצטרך להסביר את מעשיו. ואולי עוד מכתב ועוד מכתב יביאו לשיפור הרצוי בהתנהלות המערכת.
 

פורסם ב-13.12.2015 בפוסטים נפרדים ובאתרים אחרים ניתנו טיפים לניהול תביעה קטנה. ערעור על החלטת שופט בבית משפט לתביעות קטנות אינו אופציה הפתוחה אוטומטית בפני הצדדים. יש לבקש רשות לערער והיא ניתנת רק במקרים מיוחדים. אם ניתן האישור לערער הרי שהתיק יעבור לבית משפט מחוזי - ואז כל צד יצטרך לשכור עורך דין ולנהל תיק עם כל הסחבת והעלויות הכרוכות בכך. מסיבות אלו, במקרים רבים מוותר האזרח הקטן על זכות הערעור ומשלים עם הפסיקה - גם אם היא מוטעית וגם נעשה עיוות דין או נפגעו זכויותיו בהליך. עם זאת, במקרים בהם נפל פגם באופן ניהול המשפט, תוכל להתלונן נגד השופט במכתב תלונה אל נציבות התלונות על שופטים. את מכתב התלונה תצטרך לשלוח לפקס מספר  6595516– 02  (הפרטים המלאים של משרדי הנציבות התלונות על שופטים מופיעים באתר הנציבות - להלן הקישור לאתר).

 

מכתב תלונה נגד שופט צריך להצביע על פגמים בתהליך וקיימים, בין יתר הפגמים, קיימים הפגמים האפשריים הבאים:

 • משוא פנים והעדפה לצד אחד.

 • לחץ לא הוגן לפשרה, לביטול התביעה או הסכמה לקבלתה.

 • סיכול הליך התביעה הקטנה.

 • שימוש בביטויים פוגעניים.

 • הרמת קול שלא לצורך (הטלת מורא)

 • הפגנת זלזול וחוסר סבלנות

 • חוסר רגישות (כולל מום, מגבלה, נכות של אחד מבעלי הדין או עדים).

 • דחייה שלא לצורך במועדי הדיון.

 • סירוב לדחות דיון במקרה מוצדק.

 • התחלת דיון באיחור.

 • אי קיום דיונים במעמד הצדדים.

 • ליקוי ברישום הפרוטוקול - דבר המשליך על האפשרות לערער על פסיקת השופט.

 

מכתב התלונה לא יהפוך את הפסיקה, גם לא יביא לתיקון העוול שנעשה לך. מכתב התלונה יוכל רק להצביע על הליקוי אשר נפל בהליך השיפוטי ואולי לסייע לאלו אשר יאלצו להופיע בעתיד בפני אותו שופט (ואולי בעתיד הרחוק אפילו אתה...). 

 

להלן דוגמא לנוסח מכתב לתלונה על שופט/ת:

העתק, הדבק, השלם את הפרטים החסרים ומחק את המיותרים (מבין האפשרויות המודגשות בסוגריים מרובעים) ושלח לפקס המצוין בתחילת הפוסט:

 

 

תלונה על שופט

פרטי המתלונן

שם משפחה:     

שם פרטי:        

מספר תעודת זהות:       

כתובת:

מען להמצאת מסמכים: 

מספר טלפון בעבודה:    

מספר טלפון בבית:        

מספר טלפון נייד:         

מספר פקס:      

 

פרטי מגיש התלונה (אם אינו המתלונן בעצמו):

שם:

כתובת:

מען להמצאת מסמכים: 

מספר טלפון: 

מספר פקסימילה:

 

פרטי השופט/ת הנילון/ה (נגדו/ה מוגש מכתב התלונה):

שם משפחה:

שם פרטי:

תפקיד ובית משפט:

 

פרטים כלליים [ימולא ככל הידוע]

 • מספר התיק: ___________________

 •  (א) האם המתלונן היה מיוצג?  כן/לא

 • האם הדיון בתיק הסתיים? כן/לא

 •  האם הגיש המתלונן בעבר תלונה בקשר לאירוע נושא תלונה זו? כן/לא

 

פרטי האירוע

 

במכתב זה אני מתלוננ/ת על ניהול לקוי של התיק הנ"ל על ידי השופט/ת (או הרשם/מת) __________ – ניהול לקוי אשר פגע בזכויותי כצד לדיון – דבר אשר הוביל באופן טבעי להחלטה אשר ניתנה בתיק הנ"ל.

 

 • השופט/ת נקט/ה במשוא פנים והעדפה בוטה לצד [התובע | הנתבע ] ומשיקולים זרים.

 • השופט/ת הפעיל/ה עלינו לחץ לא הוגן [לבטל את התביעה | להסכים לתביעות התובע]

 • השופט/ת סיכל/ה פשוטו כמשמעו את תהליך התביעה הקטנה.

 

משוא פנים והעדפה בוטה לצד אחד ומשיקולים זרים

השופט/ת נתן/ה [לתובע | לנתבע] שלל הזדמנויות להוכיח כי לא נפל פגם בהתנהלותו של האחרון וגם כאשר לא הצליח בכך [התובע | הנתבע] אפשר/ה השופט/ת [לתובע |לנתבע] להסיט את הדיון לכיוונים אחרים וזאת בידיעה ברורה כי אני [כתובע | כנתבע] אינו מיוצג ואינו בקיא בסדרי הדין.

פגיעה בזכות להשמע או להיות מיוצג – השופט/ת איפשר/ה [לתובע | לנתבע] להיות מיוצג על ידי עורכי דין ומייצגים אשר ייצגו אותו, ערכו וחתמו בשמו את המכתבים בעוד אני [כתובע | כנתבע] ניהלתי את התיק בעצמי. בכך נתן/נתנה השופט/ת העדפה [לתובע | לנתבע] ואפשר/ה לפערי הכח, הנוטים לטובת [התובע | הנתבע], לבוא לידי ביטוי במהלך הדיון.

גם במהלך הדיון אשר התקיים בתיק נתן/ה השופט/ת העדפה לצד [הנתבע | התובע]. בעוד אני [התובע | הנתבע] התבקשתי לקצר את דברי – ובמיוחד בחקירת העדים – אפשר/ה השופט/ת [לתובע | לנתבע ] לעמוד ולהקריא את דבריו באריכות וללא הפרעה.

השופט/ת נתן/ה לעצמו/לעצמה חירות להיות קורא/ת מחשבות. בפסיקות רבות עולה נושא 'האדם הסביר' – רק במשפטו/ במשפטה של השופט/ת [...] הוא/היא אפשר/ה לעצמו/לעצמה להסיק לגבי מסקנה לא סבירה רק כדי שתתאים למטרה שהציב/ה לעצמו/לעצמה והיא [לחלץ את הנתבע | לסייע לתובע] [בתביעה|מתביעה] [לא] מוצדקת ו [לא] מבוססת.

 

בדיעבד התברר כי השופט/ת ייצג [...] כאשר היה/היתה עו"ד. ב[...]. ניתן למצוא את [...]. עובדה זו בפני עצמה היתה צריכה לגרום לשופט/ת לפסול את עצמו/עצמה מלדון בתביעה זו.

 

כמו כן [...] ובכך ניכר כי גישתו/גישתה של השופט/ת נגועה בדעות קדומות, פוגענית ומזלזלת  [והתובע | הנתבע] בתיק נאלץ/ה למחול על כבודו/כבודה כדי לא לענות לשופט/ת תשובה הולמת ולהיות מואשם/ת בביזיון בית המשפט (ואולי פרובוקציה היתה המטרה [בדבריו/בדבריה | אמירתו/אמירתה] של השופט/ת).

 

וכל זאת בזמן שהשופט/ת איפשר/ה [לתובע | לנתבע] ל[...]. ניכר היה לאורך כל הדיון כי [התובע | הנתבע] הוא השולט בדיון ואילו השופט/ת הוא/היא רק כלי משחק בידיו.

 

בתיק זה לא היתה אפילו מראית של עשיית צדק. הדיון בתיק נקבע בכוונת מכוון לסוף יום הדיונים – כאשר האולם יהיה ריק מאנשים אשר יהיו עדים לעיוות הדין שנעשה בו.

 

לחץ לא הוגן למשיכת התביעה

השופט/ת נקט/ה באיומים מפורשים בהוצאות גבוהות במטרה לגרום לי [התובע | הנתבע] להסכים ל[...] וזאת בזמן שתהליך התביעה הקטנה הוקם על מנת לאפשר לצדדים לנהל דיון ללא מורא של הוצאות גדולות.

השופט/ת הפעיל/ה עלי לחץ לא הוגן בזמן שלא היתה כל סיבה לכך. [...] ניכר היה כי כל התנהלות הדיון היתה במטרה אחת – [להכנע | להסכים] [...] – והדרך לעשות זאת היתה בדרך של איומים בהוצאות גדולות וזאת בזמן שהוא/היא מודע/ת ל [...]

 

סיכול הליך התביעה הקטנה

השופט/ת/ת איים/איימה להעביר את הדיון לבית המשפט השלום וזאת בזמן שהסוגיה אינה מורכבת כלל וכלל ואינה קובעת תקדימים.

                                               

 

 

                                                                                               חתימת המתלוננ/ת ___________________

 

 חתימת מגישי התלונה _________________

 

 

 

 

 

טיפים לניהול תביעה קטנה
bottom of page