top of page

|

אל תזלזל בחוות הדעת התקופתיות - יש להן משקל רב בתהליך הפיטורין.
 

בחוות הדעת התקופתית אשר נכתבה עליך צוינו פרטים לא נכונים או הושמטו הצלחות שלך וקרדיטים שמגיעים לך? אסור לך להשלים עם כך. הנה כמה המלצות בנושא.

 

פורסם ב-30.5.2014 בתהליך פיטורין, ובמיוחד אם העובד תובע את המעסיק בגין פיטורים בחוסר תום לב ו/או תוך הפליה (על רקע גיל, מגדר וכו'), יקבלו חוות הדעת התקופתיות של העובד משקל רב כסימוכין לטענות כאלו או אחרות שיעלו נגדו כדי להצדיק את פיטוריו.

 

מסיבה זו, גם אם החברה מצליחה ויחסיך עם מעסיקיך הינם תקינים, אסור לך להשלים עם פרטים לא נכונים אשר צוינו בחוות הדעת התקופתיות.

 

עליוך גם לוודא שהצלחותיך יבואו לידי ביטוי ויפורטו בחוות הדעת התקופתיות. במקרה הצורך לערער על הכתוב בחוות הדעת. כאשר תתבקש לחתום כי קראת את חוות הדעת, עליך לציין את הערותיך בשורות הקצרות שהוקצו לך לצורך כתיבת תגובתך - במידת האפשר להעלות את השגותיך על הכתב ובהמשך להביא לבירור הטענות שהועלו בחוות הדעת.

 

זכור לתעד את כל תהליך הערעור וההשגות - אינך יכול לדעת מתי תזדקק לתיעוד זה.

 

כדוגמא, עיין בתיק ע"ע 000351/99 אשר נדון בבית הדין הארצי לעבודה. מדובר במקרה בו פוטרה עובדת מחמת אי-התאמה. בין הדין האיזורי לעבודה, אישר את פיטוריה. העובדת עירערה לבית הדין הארצי לעבודה וערעורה נתקבל רק על סמך בחינת חוות הדעת התקופתיות שניתנו לה במהלך השנים. אמנם היא לא הוזרה לעבודה אך זכתה בפיצוי כספי.

 

 

טיפים לשימוע לפני פיטורין
bottom of page