top of page

|

שירות מילואים מעבר לשעות העבודה
שירות מילואים מעבר לשעות העבודה

שלא יספרו לך סיפורים אחרים: זכותך לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תגמול גם על שירות מילואים אשר עשית בימים בהם עבדת ובהם קיבלת שכר מהמעסיק שלך. מדובר במקרים של שירות מילואים אשר בוצע מעבר לשעות העבודה. במקרה כזה העבר את האישור על שירות המילואים אל המעסיק והוא יפנה את מחלקת מילואים במוסד לביטוח לאומי, יגבה את הכספים המגיעים לך ויעביר אותם אליך במלואם.

מס רכישה מופחת
הטעויות שעושה המוסד לביטוח לאומי בחישוב סכום קצבת הזיקנה

 

קיצבת הזיקנה (המשולמת על ידי המוסד לביטוח הלאומי) אינה סכום קבוע. על סכום הקצבה הבסיסית יש להוסיף שתי תוספות אותן, משום מה, 'שוכח' המחשב של הביטוח הלאומי. בין אם אתה מקבל קצבת זיקנה ובין אם הוריך (או קרובים אחרים) קרא בפוסט קצר כיצד לאתר את טעויות אלו.

 

פורסם ב-28.1.2016 בחישוב סכום קיצבת הזיקנה יש להוסיף על קצבת הזיקנה הבסיסית עוד שתי תוספות המעוגנות בחוק:

  • הראשונה היא תוספת ותק (2% על כל שנה - החל מהשנה ה-11 של הותק).

  • השניה היא תוספת דחיית קצבה (5% על כל שנה מגיל פרישה ועד גיל הזכאות) - תוספת זו צריכה להינתן לכל הגימלאים אשר המשיכו לעבוד אחרי גיל הפרישה ולא תבעו במשך שנים אלו את קצבת הזיקנה המגיעה להם).

 

תוכל לקרוא עוד פרטים אודות שתי תוספות אלו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

 

המחשב של הביטוח הלאומי נוטה להשמיט מחישוב סכום קיצבת הזיקנה את שתי תוספות אלו. יהיה עליך לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולתבוע את תיקון חישוב הקיצבה על מנת לקבל את שתי תוספות אלו.

 

טיפ בנושא קצבאות הביטוח הלאומי

גם מובטלים זוכים ל-'הפתעה' מביטוח לאומי והם מגלים אותה כאשר מקזזים להם 10% מדמי האבטלה החודשיים על כל פעם שהם לא חותמים בלשכת התעסוקה - גם אם עקב מחלה. חסוך לעצמך את הפתעה זו וקרא בפוסט נפרד איך הנדיבות שמגלה שירות התעוסקה עולה למובטל ביוקר רב כאשר הוא מגיע לביטוח לאומי על מנת לתבוע את דמי האבטלה.

bottom of page