top of page

|

טפים לתליית תמונה בדירה חדשה

אם אתה עצמאי ועובד מהבית - גם התשלומים שאתה משלם על חשבון דמי ועד הבית הם הוצאה מוכרת. אמנם רק חלק מדמי ועד הבית (כיחס שטח החדר/ים בהם אתה משתמש לצורך עבודתך מהבית מכלל שטח הבית) אבל למה לא לאסוף את הקבלות ולהגיש יחד עם כל השאר?

דוגמא לכתב תביעה נגד שכן אשר לא משלם את דמי ועד הבית

 

שים לב: קרא את הפוסט המלא העוסק בנושא זה. אין בהמלצות אלו תחליף לייעוץ משפטי. ניתן להגיש את כתב התביעה ללא ליווי עורך דין אך הצד הנתבע יכול לבוא עם עורך דין אשר ייצג אותו והפסד בתיק עלול לכלול גם את הוצאות המשפט שלו ואת שאר הוצאותיו.

 

עודכן ב- 13.10.2014 להלן דוגמא לכתב תביעה נגד שכן אשר לא משלם את דמי ועד הבית (או משלם רק חלק מדמי ועד הבית).

 

יש להשאיר את החלק השמאלי העליון בדף הראשון של כתב התביעה פנוי לחותמת גדולה של לשכת רישום המקרקעין.

 

יש להגיש את כתב התביעה במספר עותקים מספיק - עבור כל התובעים, כל הנתבעים ומזכירות לשכת המפקחת + עותקים נוספים למקרה הצורך. כך לא תצטרך לצלם, לשדך ולהסתבך במועד הגשת התביעה.

 

לפני הגשת כתב התביעה ודא שיש בידך את כל ההוכחות על כך ששלחת אל הנתבע התראה לפני הגשת כתב תביעה וציינת כי במקרה ויוגש כתב תביעה הוא יחויב גם בהוצאות בית משפט, הוצאות שכר טרחת עו"ד וכל הוצאות נוספות שיגרמו לנציגות הבית המשותף עקב נקיטעת צעד זה.

 

יתכן כי הגשת כתב התביעה תביא לכך שהוא ישלם את חובו - במקרה כזה זכור לגבות ממנו גם את עמלת פתיחת התיק (ששילמת במועד הגשת התביעה) לפני שאתה מוחק את התביעה.

 

להלן דוגמא לכתב תביעה כספית:

 

 

                                                  תיק מספר ______________

 

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

ב [העיר בה נמצאת לשכת המפקחת על רישום המקרקעין]

 

 

התובעת:

נציגות הבית המשותף מרחוב [כתובת הבית המשותף]

על ידי חברי הנציגות: [שמות חברי נציגות הבית המשותף]

מרחוב [כתובתם של חברי נציגות הבית המשותף]

טלפון: [מספרי הטלפון של חברי נציגות הבית המשותף - בעדיפות טלפון סלולארי אשר ישמש את המזכירות לצורך איתור התובעים ועדכון במקרה הצורך]

 

 

הנתבע/ים:

1. שם הדייר [ שם פרטי ושם משפחה], ת.ז. [מס' ת.ז. של הדייר]

2. [שם הדייר השני הגר באותה דירה], ת.ז. [מס' ת.ז. של הדייר השני]

[אם שני דיירים ציין 'שניהם'] מרחוב [כתובת הבית המשותף]

 

מהות התביעה: כספית (השתתפות בהוצאות)

 

סכום התביעה: [סכום התביעה כפי שחושב ופורט בכתב התביעה] ש"ח [ראה בהמשך]

 

                                   כתב התביעה

 

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוחב [כתובת נציגות הבית המשותף] הבנוי על חלקה [מספר חלקה מנסח הטאבו] בגוש [מספר גוש מנסח הטאבו] (להלן "הבית").

 

2. הנתבע/ים הינו/הינם הבעלים ו/או המחזיקים של דירה  מס' [מספר הדירה של הנתבע/ים] הידועה כחלקת משנה מס' [מספר חלקת משנה של הנתבע על פי נסח הטאבו] בבית הנ"ל.

 

3. החל למן שנת [השנה בה החל/ו הדייר/ים לא לשלם דמי ועד בית] ועד למועד הגשת תביעה זו, נמנעו הנתבעים מלשאת בתשלום  חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, [אם שילמו תשלומים חלקיים אז יש להוסיף 'כאשר מפעם לפעם שילמו תשלומים חלקיים על חשבון חובם'] כפי המפורט כדלקמן:

 

[כאן יש לציין טבלא ובה העמודות הבאות:

שנה, מס' חודשים – כאשר בשנה בה הוגש כתב התביעה יש לציין מס' חודשים עד הגשת התביעה, גובה דמי ועד הבית לחודש, סה"כ תשלומים לשנה.

בשורה האחרונה בעמודה האחרונה יש לציין את סך התשלומים עבור כל שנים אלו שצוינו בשורות הקודמות]

 

4. על חשבון תשלומי וועד הבית לשנים [כאן יש לציין את השנים אשר עבורם יש שורה בכל טבלא המפורטת בסעיף הקודם] שילמו הנתבעים סכום [לציין 'מזערי' אם אכן שילמו תשלומים חלקיים קטנים יחסית לסך התשלומים שצריכים היו] של [סכום] שח בלבד, [אם חזרו המחאות של התובעים יש לציין : 'כאשר חלק מההמחאות שנמשכו על ידם ע"ח דמי הועד 'חזרו' מחמת העדר כיסוי, תוך חיוב חשבון הבנק של התובעת (נציגות הבית המשותף) בסכום של [סכום העמלות בגין חזרת המחאות] שח'].

 

5. סך חובם של הנתבעים נכון למועד הגשת כתב תביעה זה הינו בסך נומינאלי של [סכום] שח (על פי תחשיב של [סכום] שח [לפי סעיף 3] (מלוא דמי וועד הבית) [ אם חזרו המחאות יש לציין 'בצירוף [סכום] שח (עמלות החזרת שקים)] [ו] בניכוי [סכום] שח (אשר שולמו על החשבון) ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית בסך [סכום] שח סה"כ חובם מסתכם ב-[סכום] שח [הסכום המצוין בסעיף סכום התביעה בראש כתב התביעה] והם חייבים לשלם סכום זה לתובעת אך מסרבים לעשות כן.

 

6. מאז נבחרה נציגות הבית המשותף ב-[תאריך בחירת נציגות הבית המשותף] פנו נציגי התובעת אל הנתבע/ים מספר רב של פעמים בבקשה לשלם את החוב לתובעת. [אם בשנים קודמות הייתה נציגות אחרת לבית המשותף יש לציין 'גם נציגות הבית בשנים הקודמות (שמות חברי ועד הבית בשנים קודמות] פנו רבות אל הנתבעים בבקשה לשלם את חובם']. כל הבקשות הופנו ברגישות רבה ותוך גילוי התחשבות ואורך רוח. אולם כל הבקשות לתשלום החוב, גם אם בפריסת תשלומים, לא נענו ואינן נענות על ידי הנתבע/ים.

 

7. אשר על כן, מתבקשת כבוד המפקחת, להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך [סכום התביעה המצוין בראש כתב התביעה והמפורט בסעיף 5] בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל ובתוספת הוצאות המשפט ושכר בטלת נציגי התובעת [אבדן שעות וימי עבודה].

 

8. כמו כן מתבקשת כבוד המפקחת, לצוות על עיקול דירת הנתבעים, להבטחת ביצוע פסק הדין שיינתן בתיק זה.

 

                                                  ________________________

                                                  חתימת נציגות הבית המשותף

                                                                התובעת.

 

טיפים לניהול סכסוך שכנים בבית משותף
bottom of page