top of page

|

ביטוח בריאות לכל המשפחה דרך קולקטיב

אם רכשת ביטוח בריאות לכל המשפחה דרך קולקטיב כלשהו (מקום עבודה וכד') כדאי שתרשום לעצמך : כאשר הילד יגיע לגיל שהוגדר בפוליסה, הפוליסה אינה תקפה עוד (תוקף הפוליסה אינו מוארך אוטומטית). מומלץ לבדוק מתי עליך להגיש בקשה להמשך הביטוח של הילדים - בהגיעם לגיל 18 או 21. באם לא תגיש בקשה כזו תוך X ימים ממועד פקיעת תוקף הביטוח של הילד (על פי ההגדרה בפוליסה) יהיה עליו לרכוש פוליסת ביטוח חדשה וזה אומר הצהרת בריאות, תקופת אכשרה (תקופה במהלכה הביטוח אינו תקף במלואו), מחיר גבוה יותר (במיוחד אם מדובר בקולקטיב) ויתכנו אף החרגות לפוליסה. במקרים מסוימים יתכן אף שחברת הביטוח תסרב לבטח את הילד.

שים לב: בתביעות ביטוח חלה התיישנות אחרי שלוש שנים בלבד.

 

חוק ההתיישנות מגדיר תקופה של 7 שנים אך לא כך בתביעות לתגמולי ביטוח בהן חלה התיישנות אחרי 3 שנים בלבד. אגב, רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את שעון ההתיישנות.

 

 

עודכן ב-10.2.2015 שים לב: תקופת ההתיישנות הרגילה - של 7 שנים - אינה חלה בתביעות ביטוח. 

 

 

חשוב לדעת: הגשת התביעה לחברת הביטוח או כל גוף מוסדי אחר אינה עוצרת את המירוץ להתיישנות. אתה עלול לבזבז שלוש שנים בהגשת אישורים, ומסמכים לחברת הביטוח (במחשבה/ בהבטחה/ תחת הרושם כי חברת הביטוח תכבד את תביעתך) ואז לקבל סירוב מחברת הביטוח ולגלות כי חלפו שלוש שנים ואיבדת את הזכות לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט. רק הגשת תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

 

אגב, שים לב: במקרים מסוימים תביעה לחברת הביטוח מתבססת על קביעת/קבלת אחוזי נכות מהמוסד לביטוח לאומי. התארכות תהליך קביעת/קבלת אחוזי הנכות מהמוסד לביטוח לאומי - מעבר לשלוש שנים מקרות אירוע הביטוח (ראה תוספת והרחבה בנושא בפיסקה אחרונה של פוסט זה) - עלולה להמשך מעבר לתקופת ההתיישנות ולהביא לאבדן הזכות לתבוע את חברת הביטוח בבית המשפט.

 

לכן, חובה לקבל ייעוץ משפטי הולם (לא רק עצות/המלצות של סוכן/חברת הביטוח) ולשים לב לשעון ההתיישנות - אשר החל לתקתק מרגע קרות אירוע הביטוח - גם אם חברת הביטוח נתנה לך את הרושם שתכבד את תביעתך בסוף הליך בירוקרטי או פרוצדורלי פנימי.

 

דבר נוסף שחשוב לדעת: למרות שסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח (התשמ"א 1981) קובע כי תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח הינה שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח, סעיף 8 לחוק ההתיישנות קובע כי התקופה מתחילה ביום בו נודע לתובעים על קיום הפוליסה. הדבר חשוב, לדוגמא, במקרה בו התובעים הינם, לדוגמא, המוטבים בפוליסה, אשר לא היו מודעים לקיום הפוליסה ואילו רוכש הפוליסה - אשר לדוגמא רכש את הפוליסה ונפטר - לא עדכן את המוטבים אודותיה.

 

כמו כן, שים לב, אם מדובר בתביעת קטין, בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן על למלאת התובע שמונה עשרה שנה.

שים לב: קיימת התיישנות של שלוש שנים גם בתביעת מרכיבים מסוימים עקב פיטורין. לדוגמא, תביעת דמי חופשה ופיצויים המגיעים לך על פי חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה. קרא עוד בפוסט אחר העוסק בהגשת תביעה נגד מעסיק.

 

עוד כתבות בנושאים דומים או קשורים:

התיישנות מקרה ביטוח
bottom of page